Chuyển tới nội dung

Khóa học Kế toán thuế thực tế từ A đến Z

Khóa học “Kế toán thuế thực tế từ A-Z” tóm tắt những nội dung quan trọng và cập nhật những chính sách mới nhất về các loại thuế, phí cũng như quy định về quản lý thuế hiện hành.

Nội dung chính:

  • Tính toán, xác định đầy đủ và thành thạo các loại thuế, phí.
  • Kê khai thành thạo vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, tất cả các loại thuế trên, cũng như có thể điều chỉnh những sai sót trên tờ khai.
  • Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế Nhà thầu nước ngoài, cũng như cách đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT, thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn.
  • Có thể đăng ký nộp tờ khai, đăng ký nộp thuế qua mạng và cách nộp tờ khai qua mạng, cũng như nộp thuế điện tử, cách điều chỉnh tiền thuế đã nộp trong trường hợp nộp sai hay thiếu sót bất kỳ thông tin nào.

Đề cương chi tiết

Phần 1: Giới thiệu khóa học  

Bài 1: Giới thiệu

Phần 2: Các ứng dụng hỗ trợ đăng ký, kê khai thuế và nộp tờ khai 

Bài 2: Tìm hiểu ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

Bài 3: Tìm hiểu ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

Bài 4: Tìm hiểu hệ thống nộp tờ khai thuế iHTKK và TVAN

Bài 5: Tìm hiểu hệ thống nộp thuế điện tử

Bài 6: Tìm hiểu chữ ký số (chữ ký điện tử)

Bài 7: Tìm hiểu về các ứng dụng hỗ trợ khác như iTaxviewer, Java…

Phần 3: Lệ phí môn bài 

Bài 8: Những quy định pháp luật hiện hành đối với lệ phí môn bài

Bài 9: Cách xác định mức lệ phí và kê khai lệ phí môn bài

Bài 10: Nộp lệ phí môn bài

Bài 11: Cách điều chỉnh tờ khai và tiền lệ phí môn bài nộp sai (phần 1)

Bài 12: Cách điều chỉnh tờ khai và tiền lệ phí môn bài nộp sai (phần 2)

Phần 4: Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Bài 13: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng (phần 1)

Bài 14: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng (phần 2)

Bài 15: Xác định và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Bài 16: Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (phần 1)

Bài 17: Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (phần 2)

Bài 18: Nộp thuế giá trị gia tăng điện tử

Bài 19: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT và điều chỉnh tiền thuế GTGT đã nộp nhưng có sai sót

Phần 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Bài 20: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (phần 1)

Bài 21: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (phần 2)

Bài 22: Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý

Bài 23: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp điện tử

Bài 24: Cách điều chỉnh tiền thuế TNDN đã nộp nhưng có sai sót

Bài 25: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (phần 1)

Bài 26: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (phần 2)

Phần 6: Thuế thu nhập cá nhân 

Bài 27: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân (phần 1)

Bài 28: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân (phần 2)

Bài 29: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân (phần 3)

Bài 30: Đăng ký mã số thuế cá nhân

Bài 31: Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Bài 32: Tính thuế thu nhập cá nhân (phần 1)

Bài 33: Tính thuế thu nhập cá nhân (phần 2)

Bài 34: Kê khai và nộp tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân

Bài 35: Nộp thuế thu nhập cá nhân điện tử

Bài 36: Cách khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN và tiền thuế TNCN đã nộp

Bài 37: Ủy quyền quyết toán thuế TNCN và không thuộc trường hợp được ủy quyền

Bài 38: Chứng từ khấu thuế TNCN

Bài 39: Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập (phần 1)

Bài 40: Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập (phần 2)

Bài 41: Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán (phần 1)

Bài 42: Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán (phần 2)

Phần 7: Thuế nhà thầu nước ngoài 

Bài 43: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế nhà thầu

Bài 44: Đăng ký mã số thuế nhà thầu

Bài 45: Xác định doanh thu tính thuế nhà thầu đối với một số trường hợp

Bài 46: Tính thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 47: Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 48: Nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 49: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (phần 1)

Bài 50: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (phần 2)

Phần 8: Hóa đơn, chứng từ 

Bài 51: Những quy định pháp luật hiện hành đối với hóa đơn, chứng từ (phần 1)

Bài 52: Những quy định pháp luật hiện hành đối với hóa đơn, chứng từ (phần 2)

Bài 53: Những quy định pháp luật hiện hành đối với hóa đơn, chứng từ (phần 3)

Bài 54: Thủ tục, các bước đặt in hóa đơn lần đầu và các lần tiếp theo

Bài 55: Thông báo phát hành hóa đơn

Bài 56: Sử dụng hóa đơn

Bài 57: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bài 58: Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắc phục (phần 1)

Bài 59: Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắc phục (phần 2)

Phần 9: Tổng kết

Bài 60: Tổng kết

Các khóa học khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.